Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest nasza spółka – „ALUMINIUM SPS” Pająk i Wspólnik Sp. J. z siedzibą ul. Tadeusza Mazowieckiego 7G, 26-610 Radom, NIP: 948-24-28-450, REGON: 140470881, KRS 0000297158. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej siedziby, mailowo (sekretariat@aluminiumsps.pl);
  2. Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia Umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Państwo z nami kontaktowaliście w sprawie jej zawarcia.
  6. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Ponadto pragniemy również potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, korespondencji na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli Państwo potwierdzają status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody proszę wysłać maila na adres sekretariat@aluminiumsps.pl wpisując np. „wycofanie zgód”.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do sekretariat@aluminiumsps.pl

Wiadomość została zredagowana przez:

Administratora Danych Osobowych „ALUMINIUM SPS” Pająk i Wspólnik Sp.J.